Više o projektu

Naziv projekta: Izrada i povećanje kapaciteta OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a

IZRADA PROJEKATA ZA EUROPSKI SOCIJALNI FOND
Sinj, ožujak 2015.

Partneri u projektu:

Korisnik: Centar za ruralni razvoj CERURA Sinj, Bazana 27, 21 230 Sinj
Partner 1: Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Splitsko-
Partner 2: Udruga osoba s invliditetom Trilj, Kralja Tomislava 1, 21 240 Trilj
Partner 3: Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije, Dabar 0, 21 233 Hrvace

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. Europski socijalni fond


Natječaj: Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj
Referentni broj poziva: HR.5.2.05

Naziv projekta: Izrada i povećanje kapaciteta OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a
Referentni broj projekta: HR.5.2.05-0003
Ukupna vrijednost projekta: 184.887,97 HRK – u cijelosti financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Početak projekta: 29.12.2014. godine
Rok provedbe projekta: 12 mjeseci

Sažetak projekta:

Osnovni problemi udruga civilnog društva u Cetinskoj krajini je nedostatak financijskih sredstava, slaba informiranost o programima ESF-a, podkapacitiranost za pripremu projekata na natječaje ESF-a.
Opći cilj:
Doprinijeti povećanju sposobnosti OCD-a za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a u Cetinskoj krajini.

Specifični ciljevi:
1. osposobiti predstavnike OCD-a obuhvaćenim u projektu za pripremu projektnih prijedloga u okviru ESF-a
2. educirati predstavnike OCD-a obuhvaćenim u projektu o programima ESF-a

Ciljna skupina obuhvaća 10 OCD-a s područja Cetinske krajine (100 zaposlenika i predstavnika).

Glavne aktivnosti:
1. Organiziranje projektnog tima
2. Edukacija o programima ESF-a
3. Edukacija trenera
Koristi: Ciljna skupina povećala svoje kapacitete za pribavljanje sredstva za rad.